+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

De plas Ravensberg staat in Reeuwijk bekend als een echte “natuurplas”. Er liggen veel eilanden in deze plas die van grote waarde zijn. Het eilandenpatroon vertelt de cultuurgeschiedenis van het plassengebied door de eeuwen heen. Er broeden vanouds veel vogels op de eilanden en er komen bijzondere veenplanten voor.

Staatsbosbeheer, enkele jagers, LOP Rietgors en IVN-natuurbeheerders zetten zich al jaren in om deze eilanden in goede conditie te houden. Maar een heel groot deel van de eilanden in de Ravensberg ligt er slecht bij, spoelt weg, of is de laatste tien jaar verdwenen in de golven. Het besef groeit dat er maatregelen moeten worden getroffen om het verdwijnen van het eilandencomplex te voorkomen. Stichting VEEN en het OTRP (Overlegorgaan Toekomst Reeuwijkse Plassengebied) ondersteunen initiatieven om te komen tot een herstelplan.

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk vervult op dit moment een voortrekkersrol en heeft Watersnip Advies de opdracht gegeven een startnota te schrijven. Het doel van de startnota is drievoudig: Het beschrijven van de waarden van de eilanden, het globaal inschatten van de benodigde bedragen van integraal herstel en het vergroten van het maatschappelijk draagvlak.

In januari hebben medewerkers van Watersnip alle eilanden per boot aangedaan en op vele plaatsen de waterdiepte handmatig ingemeten. Met behulp van een zeer goede luchtfoto van de gemeente worden de oeverlengtes digitaal berekend. Op basis van normbedragen kan nu een inschatting worden gemaakt van welke middelen nodig zijn. Verder worden de eilanden qua hoofdfunctie ingedeeld en worden prioriteiten gesteld.

Watersnip overlegt inmiddels met diverse gebiedsdeskundigen en er heeft een eerste positieve klankbordbijeenkomst plaatsgevonden. De indruk is dat de aandacht en animo voor herstel van de eilanden zich in rap tempo ontwikkelen. En dit is ook nodig, willen we de eilanden een toekomst kunnen bieden, zodat eigenaren, aanwonenden en recreanten kunnen blijven genieten van het bijzondere karakter van de Ravensberg als natuurplas.

Wilt u meer lezen over Watersnip en ecologisch advies?