+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Het zal de aangrenzende bewoners en voorbijgangers van het ontwikkelingsgebied ‘Oude Tol’ in Reeuwijk-Brug ongetwijfeld zijn opgevallen: het gehele gebied is afgezet met wapperende linten. Deze linten maken onderdeel uit van het door Watersnip Advies opgestelde werkplan om te voorkomen dat ecologie (in het bijzonder het naderende broedseizoen) en bouwactiviteiten met elkaar conflicteren. Broedende vogels zijn middels de Flora- en faunawet beschermd en mogen niet beschadigd en verontrust te worden. De start van de bouwactiviteiten is echter gepland in het broedseizoen. Om te voorkomen dat het gebied in gebruik wordt genomen door broedvogels zijn ruim voor het broedseizoen maatregelen genomen. Ten eerste is er door Watersnip Advies een risico-inventarisatie ten aanzien van broedvogels uitgevoerd. Ook is er gekeken naar zogenaamde ‘Jaarrond beschermde nesten’. Deze aparte categorie uit de Flora- en faunawet was niet van toepassing in het plangebied. De uit de inventarisatie voortgevloeide aanbevelingen (kappen, maaien en afvoeren) zijn vervolgens uitgevoerd. Tot slot is het gebied met linten afgezet. Deze werken verstorend waarmee we vogels duidelijk willen maken dat ze dit jaar beter voor een ander plekje kunnen kiezen.

Onderdeel het project is het behouden en versterken van de al aanwezige rietkraag. Dit met het oog op de strikt beschermde Ringslang en Meervleermuis (beiden tabel 3 FF-wet). Watersnip Advies is in een vroegtijdig stadium bij de planvorming betrokken om hier een duurzame invulling aan te geven. Met onze jarenlange expertise, gebiedskennis en oplossingsgerichte houding zorgen wij voor een professionele begeleiding van bouwprojecten ten aanzien van het aspect ecologie. Op deze manier trachten wij een meerwaarde te creëren voor zowel mens, plant en dier.

 SAM_4239-1IMAG0686-1