+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Uitvoering

Inrichting natuurpercelen

 

Watersnip Advies richt percelen in voor nieuwe gebruiksfuncties. De laatste vijf jaar is het bedrijf sterk betrokken bij combinaties van regulier agrarisch ondernemen met geïntegreerde natuurproductie.

Het grote project in polder Oukoop trekt door innovatieve inrichting van percelen landelijke en provinciale aandacht. Het project ligt binnen het Natura 2000-gebied Broekvelden/Vettenbroek en Stein. Weidepercelen worden hier deels vergraven en opnieuw ingezaaid. Hier maakt Watersnip nieuwe natuurpercelen, waar middenop het vee kan grazen en waar in de natte slootkanten doelsoorten van de Ecologische Hoofdstructuur kunnen fourageren en migreren. De resultaten van deze nieuwe aanleg en combinaties zijn veelbelovend en oogsten waardering bij zowel agrariërs als ecologen.

Oeverprofiel aanleggen

 

De overgang water-land vraagt altijd bijzondere aandacht en deskundigheid. Diverse aspecten zoals oeverbescherming, landgebruik en biodiversiteit komen hier samen. Watersnip Advies heeft tientallen jaren ervaring met het ontwerpen en aanleggen van oevers in cultuur- en natuurgebieden.

Compensatiewater graven

In het natte deel van Nederland gaat transformatie van gebieden meestaal gepaard met het dempen van sloten. Ook de toenemende nieuwe verharding veroorzaakt een extra vraag naar meer oppervlaktewater. De waterschappen bewaken het waterbergend vermogen nauwkeurig.

Watersnip Advies heeft de laatste twintig jaar veel compensatiewater gemaakt voor diverse partijen. Dit vond plaats in het kader van bijvoorbeeld woningbouw, wegaanleg een agrarisch herstructurering.

Als Watersnip Advies nieuw water graaft, wordt er eerst goed nagedacht, over zaken als:

  • De toekomstige bereikbaarheid met machines voor beheer.
  • Het beperkend van de kosten van beschoeiingen.
  • Het leveren van een bijdrage aan de waterkwaliteit en een gezond waterleven.

Inplanten en inzaaien

Het is belangrijk dat een inrichtingsproject aantrekkelijk en goed beheerbaar wordt opgeleverd. Een goed overwogen beplantingskeus is nodig. Watersnip Advies heeft veel ervaring met het aanbrengen van vegetaties in de natte landschappen van het Groene Hart. Daarbij wordt verstandig en economisch gekozen tussen inplanten van o.m. oeverplanten en/of inzaaien van natuurlijke zaadmengsels. Een goed geslaagd, kleurrijk eindbeeld is het doel. De eigenaar, het wandelend publiek én de fauna maakt dankbaar gebruik van soortenrijke vegetaties.

Opvissingen en afvissen van beschermde vissoorten

 

In het Groene Hart komt een aantal beschermde vissoorten voor, zoals de Kleine Modderkruiper en de Bittervoorn. Als sloten en oevers gedempt worden in het kader van bouwprojecten moeten beschermde vissen, amfibieen en zwanemossels verdreven of overgezet worden naar nieuw leefgebied. Dit kan ook veriest worden voor waterplanten als de Krabbenscheer en larven van de Groene Glazenmaker.

Natuur- en waterbeheer

 

Watersnip Advies produceert praktische en beknopte beheerplannen voor allerlei wetlands in stadsrand en landelijke gebied. Tegelijkertijd vragen beheerders vaak praktische hulp bij vormingsbeheer en regulier beheer.

Watersnip Advies heeft dan een goed aanbod voor kostenbesparend en effectief beheer. Het kan daarbij gaan om inkorten van houtopstanden, maaien, afruimen. Ook ecologisch oever- en slootbeheer kan worden verzorgd. De werkzaamheden worden uitgevoerd in samenwerking met partners van het Ecocollectief, een verband van deskundige lokale aannemers die getraind zijn in ecologisch werk.

Uitvoering ecologisch werkprotocol

Watersnip Advies schrijft praktisch goed uitvoerbare ecologische werkprotocollen en verzorgt uitvoering en begeleiding hiervan. De werkzaamheden moeten gestroomlijnd kunnen doorlopen. Tijdig overleg is daarvoor noodzakelijk, om stagnatie te voorkomen. Als het werk is gestart denken onze deskundige en praktisch ingesteld medewerkers goed mee met de uitvoerder. Tegelijkertijd krijgt de noodzakelijke en vereiste aandacht. Als er dan mooie waarnemingen worden gedaan en ook succes wordt geboekt voor flora en fauna geeft dat een positief gevoel op de werkvloer. Dan blijkt de zorg voor leven ieder aan te spreken.

Directievoering

Het werken in natte landschappen en met name veengebieden vraagt speciale deskundigheid en ervaring. Watersnip Advies beschikt over deze ervaring, die de laatste twintig jaar binnen het bedrijf is opgebouwd. Het gaat dan om complete uitvoeringstrajecten van design en construct, van aanbesteding tot en met de oplevering. Sleutelwoorden voor geslaagde projecten in water en land zijn:

  • tijdige planning en goed rekening houden met seizoenen
  • flexibiliteit waar dat mogelijk is
  • zorgvuldige communicatie met partijen en omwonenden
  • samenwerking in vertrouwen

Door deze werkwijze heeft Watersnip Advies  projecten gemaakt waar de opdrachtgever trots op is.