+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Verkennend vleermuisonderzoek ivm bestemmingsplanwijziging in Polsbroek

SHK Projectontwikkeling BV is voornemens nieuwbouw van een drietal woningen te realiseren op een locatie in Polsbroek. Op het perceel bevinden zich momenteel en boerderij en een bedrijfsgebouw. Beide panden zullen worden gesloopt.

In het kader van een bestemmingsplanwijziging heeft Watersnip Advies verkennend vleermuisonderzoek uitgevoerd.

Een gekwalificeerd medewerker van Watersnip Advies heeft een indicerend vooronderzoek uitgevoerd met betrekking tot vleermuizen. Hierbij werd middels een veldbezoek onderzocht welke functies het plangebied ten aanzien van vleermuizen zou kunnen vervullen.

De verstrekte rapportage geeft een korte beschrijving van de geschiktheid van de locatie voor vleermuizen. Hierin is eveneens aangegeven of de voorgenomen ruimtelijke ingreep schade zou kunnen veroorzaken aan de vleermuispopulatie. Met het oog op de algemene zorgplicht worden maatregelen beschreven gericht op het voorkomen van schade. Indien nodig wordt geadviseerd om vervolgonderzoek te laten uitvoeren aan de hand van het Vleermuisprotocol van de Gegevensautoriteit Natuur.

Enkele conclusies uit het verkennend vleermuisonderzoek zijn

  • Er komen mogelijk rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen voor in de oude woonboerderij binnen het plangebied.
  • Voor het verkrijgen van juridische zekerheid ten aanzien van het voorkomen van vleermuizen wordt geadviseerd in de periode april – oktober vervolgonderzoek te laten uitvoeren aan de hand van het Vleermuisprotocol van de Gegevensautoriteit Natuur.
  • Indien zich in de bestaande woonboerderij rust- en verblijfplaatsen bevinden en deze door de voorgekomen plannen verloren gaan, zal mogelijk schade ontstaan aan de vleermuispopulatie. Vleermuizen vallen onder de strengst beschermde categorie (tabel 3 FF-wet & Bijlage IV Habitatrichtlijn). Voor deze soorten wordt voor een ruimtelijke ingreep alleen ontheffing verleend op grond van een wettelijk belang uit de Habitatrichtlijn.

Dit zijn:

  • Bescherming van flora en fauna
  • Volksgezondheid of openbare veiligheid
  • Dwingende reden van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.

De voorgenomen plannen vallen hier niet onder. Er kan voor dit project daarom geen ontheffing verleend worden. Dit betekent dat het project alleen doorgang kan vinden indien schade aan de vleermuispopulatie(s) wordt voorkomen. Dit kan gerealiseerd worden door het verlies aan rust- en verblijfplaatsen in de toekomstige woningen te compenseren. Van belang is om de functionaliteit van het gebied als verblijfplaats van vleermuizen te waarborgen. Voorafgaand aan de werkzaamheden dienen daarom nieuwe (tijdelijke) verblijfplaatsen gecreëerd te worden waarmee de periode tussen de sloop van de bestaande woonboerderij en het gereedkomen van de vervangende verblijfsplaatsen in de nieuwe bebouwing kan worden overbrugd.