+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Ontwerp watercompensatie naast sportcomplex Wierickeweide in Driebruggen

Op en nabij het terrein van het Waarder- en Driebrugger Sportcomplex (WDS) te Waarder zijn in opdracht van Gemeente Reeuwijk de uitbreiding van het sportcomplex, de bouw van nieuwe woningen en een nieuwe Hervormde basisschool gerealiseerd.

Voorafgaand aan de realisatie heeft Watersnip Advies in opdracht van Gemeente Reeuwijk veldinventarisaties uitgevoerd naar de aanwezige flora en fauna in het plangebied. Daaruit is gebleken dat een aantal door de Flora- en faunawet beschermde soorten in het plangebied voorkomen, die schade ondervinden van de voorgenomen werkzaamheden. Voor één van deze soorten, de Rugstreeppad (Bufo Calamita), geldt dat er ter compensatie van het verlies aan leefgebied, een nieuw gebied ingericht moet worden dat als voortplantings- en opgroeibiotoop kan dienen voor deze soort.

Eveneens dient er vanwege de toename van het verharde oppervlak compensatie van water plaats te vinden. Uit overleg met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden bleek dat voor het bouwen, dempen en verharden in het project Wiericke Weide 1766 m2 nieuw water gerealiseerd moet worden.

De twee typen compensatie, van natuur en van water, kunnen gedeeltelijk worden gecombineerd. In het plangebied is een deel aangewezen als compensatiegebied. Op deze locatie kon eveneens de compensatie van leefgebied voor de Rugstreeppad worden gerealiseerd in het kader van een ander bouwplan; de bouw van de Hersteld Hervormde kerk te Waarder. Deze water- en natuurcompensatie wordt gecombineerd met educatieve kansen voor de nabijgelegen basisschool en recreatieve mogelijkheden voor buurtkinderen en omwonenden. Het compensatiegebied gaat dus ook functioneren als groenvoorziening voor de wijk.

In opdracht van Gemeente Reeuwijk heeft Watersnip Advies hiertoe een inrichtings-, beplantings- en beheersplan voor het noordwestelijke deel van de Wiericke Weide ontwikkeld. Naast de inrichtings- en beheersmaatregelen zijn in dit rapport eveneens een grond- en waterbalans gepresenteerd en is een globale kostenraming opgenomen. Overzichtstekeningen en dwarsprofielen maken duidelijk hoe de uitvoer kan worden vormgegeven. De inrichting is in 2009 gerealiseerd.