+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Ontwerp natuur t.b.v. weidevogels

De boerderij van de familie Niesing te Boskoop wordt verplaatst van de Wijkdijk naar het Wonnepad. Niesing Melkvee & Weidevogels is een bedrijf dat zuivel en vlees produceert op het snijvlak ven economie en ecologie. Het bedrijf heeft veel praktische kennis en ervaring op het gebied van weidevogelbeheer.

Watersnip Advies heeft ten behoeve van de bedrijfsverplaatsing in mei 2011 een Flora- en faunatoets uitgevoerd. In deze toets is geconstateerd dat de voorgenomen bouwplannen schade veroorzaken aan het leefgebied van weidevogels van de Rode Lijst. Biotopen van Rode Lijst soorten dienden gecompenseerd te worden op basis van het Provinciaal Compensatiebeginsel uit 1997. De benodigde oppervlakte is toentertijd vastgesteld op 2,6 ha nieuwe leefruimte voor de weidevogels.

Op 29 februari 2012 is een nieuw Provinciaal Compensatiebeginsel vastgesteld. Deze nieuwe versie heeft belangrijke consequenties voor de noodzaak van natuurcompensatie door Niesing Melkvee & Weidevogels. Watersnip Advies is gevraagd de consequenties in beeld te brengen en aan te geven hoe de familie Niesing hiermee om wil gaan.

Er is ingezet op 4 hectare weidevogelcompensatiegebied. Binnen het gebied zal sprake zijn van beheer dat de kenmerken vertoond van reservaatbeheer. Er zal in het gebied geen peilverlaging plaatsvinden en er worden doelgerichte inrichtingsmaatregelen genomen om het gebied geschikter te maken voor weidevogels.

Enkele maatregelen ten behoeven van de versterking van de broedpopulatie in dit deel van het bedrijf:

  • Het zo vroeg mogelijk in het jaar, voor het broedseizoen, bemesten van dit weidevogelkerngebied met ruige mest, geconcentreerd op de meest kansrijke plekken.
  • Het uitstellen van het maaien van de eerste snede tot 15 juni, waardoor een veel langere periode van broedrust en een ruime opgroeifase voor de kuikens wordt gegarandeerd.
  • Het herprofileren van twee oevers over een lengte van 90 en 220 meter met een bredere oever en het graven van een nieuwe sloot. Op één van de weilanden wordt een plasdrasgebied aangelegd van 170 meter lang en 4 meter breed, met een waterdiepte van 20 centimeter. In het vroege voorjaar (half maart) wordt het plasdrasgebied onder water gezet.

Na inrichting zal gedurende vijf jaar het aantallenverloop van de weidevogels in het plangebied worden bijgehouden. Na vijf jaar zullen de uitkomsten van het beheer in relatie tot de aantallen weidevogels beknopt worden geëvalueerd. De uitkomsten zullen aan Provincie Zuid-Holland ter hand gesteld worden.