+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Ecologische toets Natuurbeschermingswet in Woerdens Verlaat

Een particulier heeft voor zijn percelen met landbouwbestemming in Woerdens Verlaat de beschikking voor de SKNL subsidie ontvangen. Het plangebied ligt in het Natura 2000 gebied Nieuwkoopse plassen en De Haeck. Vanwege de ligging in het Natura 2000 gebied is voor deze locatie voorafgaand aan de werkzaamheden een natuurtoets uitgevoerd in het kader van de Natuurbeschermingswet.

In het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen en de Haeck zijn zowel de Habitatrichtlijn als de Vogelrichtlijn van kracht. In de rapportage worden de natuurlijke habitats, de habitatsoorten en de vogelrichtlijnsoorten benoemd. Hierbij wordt bij elk van deze natuurlijke habitats en soorten aangegeven of ze in het betreffende gebied voorkomen, of er verwacht wordt dat ze er voorkomen en of er mogelijk schade optreedt door de uitvoer van de voorgenomen inrichtingsmaatregelen.

De habitattypen die zijn aangewezen voor het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen en De Haeck zijn niet aanwezig op de planlocatie en ondervinden daarom geen schade.
Schade aan de habitatsoort Noordse woelmuis is niet uit te sluiten. De duurzame staat van instandhouding van de populatie noordse woelmuizen in het gebied Nieuwkoopse Plassen is niet in het geding. De overige habitatsoorten ondervinden geen schade.
Vogelrichtlijnsoorten ondervinden geen schade.
Voedselaanbod, leefgebied en voortplantingsbiotoop zal in meer of mindere mate de kansen vergroten voor de Natura 2000-soorten: Bittervoorn, Kleine modderkruiper, Platte schijfhoren, Meervleermuis, Gestreepte waterroofkever, Noordse woelmuis, Rietzanger, Snor, Purperreiger, Smient en Krakeend.
Er treedt geen schade op aan de habitattypen, habitatsoorten en vogelrichtlijnsoorten genoemd in het Natura 2000-gebied Nieuwkoopse Plassen en De Haeck.