+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Sinds juli wordt er hard gewerkt aan het inrichten van de percelen van Staatsbosbeheer in polder Oukoop. Op diverse plaatsen draaien kranen en rijden tractoren met grond. Opvallend zijn de graafwerkzaamheden en het aanbrengen van nieuwe dammen door aannemer Gebroeders Olieman uit Reeuwijk-dorp. Toch is er dankzij het uitgekiende werkplan geen sprake van overlast. Kranen graven grond af en deponeren deze op schouw- en rijpaden. Daardoor ontstaat meer hoogteverschil in de percelen. Planten en dieren van “wetlands” krijgen daardoor meer levenskansen. Tegelijkertijd zorgt het voldoende hoge padenpatroon voor de garantie van goede bereikbaarheid en mechanische beheerbaarheid van het gebied. Het is namelijk van groot belang dat alle vegetatie, ook in de nieuwe nattere delen, frequent gemaaid en afgeruimd kan worden. Dit ook om boomopslag en verruiging te voorkomen. Verder is het van belang dat broedende ganzen bereikt kunnen worden voor legselbeheer. De uitvoering van de werkzaamheden wordt aangestuurd door Adviesburo R.I.E.T. te Bunnik.

De meeste natte delen komen nu achterin de polder te liggen, langs de Prinsendijk. In het westelijk deel langs de Oukoopsedijk verandert relatief weinig. Hier wordt plaatselijk grond opgebracht. Verder worden hier nieuwe dammen aangebracht om de toegankelijkheid voor het agrarisch beheer en de beweiding te vergemakkelijken. Veehouder Ardy de Goeij van Hoeve Stein gaat hier gras oogsten en koeien weiden én natuur produceren. De nieuwe dammen zorgen ook voor het beter vasthouden van schoon regenwater in het gebied. Er worden zgn. “gradiëntsloten” gemaakt, waarin waterplanten, vissen en insecten van schoon water zich thuis voelen. Hier worden echte ouderwets mooie boerensloten voorzien met veel groene kikkers, zeelten en waterkevers.

Het noordelijk deel van het Natuurplan, tussen fietspad en Kippenkade, is al zo goed als klaar. Het moet nog worden ingeplant en ingezaaid. Bewoners van de polder, natuurliefhebbers en recreanten kunnen hier al een goede indruk krijgen van het totale eindbeeld. Hier is ook goed waarneembaar hoezeer in het ontwerp van Watersnip Advies het oorspronkelijke slagenpatroon gerespecteerd is en als uitgangspunt is genomen.

Wilt u meer lezen over Watersnip Advies en landschap?