+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

In de eerste week van april werkte een team medewerkers van Watersnip aan het inzaaien van nieuw ingerichte natuurpercelen aan de Uitweg in Woerdense Verlaat.

Het inzaaien of inplanten van nieuw ingerichte natuurpercelen geeft veel voldoening. Na het subsidietraject, de planvorming en na grondverzet en graven is het inzaaien een soort bekroning van de inrichting. Uiteindelijk is het doel van Particulier Natuurbeheer, gesubsidieerd door Provincie Zuid-Holland, toch herstel van een goede biodiversiteit.

Meestal blijkt na afgraven van een perceel of oever, de “zaadbank”; de voorraad nog aanwezige bloemenzaden, in veenweidepercelen teleurstellend te zijn. Met andere woorden, de gewenste soorten verschijnen niet of te weinig. Diverse onderzoeken en waarnemingen van deskundigen onderschrijven dit. Kiemkrachtige zaden van Pitrus zijn meestal wel aanwezig, maar deze soort is nu juist niet echt gewenst in natuurprojecten. Er zijn diverse methoden om de nieuwe vegetatie het gewenste bloemrijke en oorspronkelijke karakter te geven. Watersnip Advies spaart bij een vergraving altijd de buitenste dertig centimeter van de oorspronkelijke zode, met daarin vaak waardevolle planten, bij het vergraven. Het zaad dat hieruit wordt verspreid is meer dan welkom op de kale oeverstrook. Daarnaast heeft Watersnip heel goede ervaringen met het inzaaien van inheemse oevermengsels die worden afgenomen van zaadleverancier Biodivers. Dit bedrijf wint de zaden in West-Nederlandse natuurgebieden.

Watersnip heeft jarenlang onderzoek verricht naar de effecten van het inzaaien. De effecten blijken positief te zijn en kunnen binnen enkele jaren leiden tot zeer kleurrijke begroeiingen. Op het zgn. Proefveld in polder Oukoop ontstonden binnen enkele jaren de fraaie en gewenste vegetaties met o.m. Sterzegge, Moeraskartelblad, Veenpluis, Koekoeksbloem, Grote ratelaar en Rietorchis.

De weidepercelen die aan de Uitweg in Particulier Natuurbeheer werden ingericht vertoonden jarenlang een soortenarme begroeiing. We hebben er vertrouwen in dat de biodiversiteit hier mede door het inzaaien sterk gaat toenemen. Voldoende regen na de zaaidag was in ieder geval een goede start voor de kieming van de vele tientallen kilo’s zaad.

Wilt u meer lezen over Watersnip en inrichting van natuurpercelen?