+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Voorbeelden van onderzoek projecten

Monitoringsonderzoek proefveld Staatsbosbeheer

Een van de grootste problemen bij het afplaggen van grond is de ongewenste ontwikkeling van de dominante plantensoort Pitrus. Om te onderzoeken hoe dominantie van Pitrus voorkomen kan worden en een soortenrijke, bloemrijke vegetatie zich kan ontwikkelen, wordt op het proef- en demonstratieterrein van Staatsbosbeheer onderzoek verricht. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Watersnip Advies in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland, Onderzoeksinstituut Alterra, Universiteit Leiden, Universiteit Wageningen en onderzoekcentrum B-Ware uit Nijmegen.

Vervolgonderzoek Gradiënten Sloten

Het vervolgonderzoek van Gradiënten in Sloten zal zich beperken tot een aantal vooraf geselecteerde sloten, die in het verleden goede resultaten hebben laten zien. Hierbij gaat het om de volgende sloten; sloot 3 bij de Nieuwenbroeksedijk, sloot 5 langs de Ree en sloot R1 langs de Middenree. Sloot R1 is de referentiesloot waar de autonome ontwikkeling in het plassengebied gemonitord wordt. Elk jaar zal er monitoring van de vegetatie in de sloten plaatsvinden. Daarnaast zullen er ook chemische metingen uitgevoerd worden door onderzoekscentrum B-ware van de Universiteit Nijmegen.

Waterkwaliteit in relatie tot wetlandherstel in Polder Oukoop

De inhoud van dit rapport bevat een uiteenzetting en onderbouwing van de huidige problematiek ten aanzien van de waterkwaliteit in Polder Oukoop te Reeuwijk. Waterkwaliteit is in relatie tot deze wetlands een onmisbaar element aangezien veel soorten afhankelijk zijn van helder en plantenrijk water als cruciaal onderdeel van hun leefgebied.

Wetlandkansenkaart kerngebied Reeuwijkse Plassen

Watersnip Advies is gevraagd een kansenkaart voor wetlandnatuur in de Reeuwijkse Plassen te ontwikkelen. Het resultaat  is een kaartbeeld met de ontwikkelkans voor de verschillende biotopen voor de doelsoorten en een detaillering op het niveau van kleine landschappelijke eenheden met bijbehorende maatregelen en investeringen.

Wetland soorten van Reeuwijk en Nieuwkoop verbinden

Provincie Zuid-Holland heeft Watersnip Advies verzocht om aan dit EHS-project een bijdrage te leveren door een notitie te produceren met de volgende aspecten:

  • Een lijst van doelsoorten en de onderbouwing van deze keuze.
  • Wat is in het veld nodig om de nodige migratieroutes voor deze soorten te realiseren in een model van groen-blauwe verbinding. Het gaat hierbij dus niet zozeer om voortplantingsbiotopen maar om verbindingsmilieus.

Wetlandherstel in de Krimpenerwaard

Het doel van deze opdracht is het schrijven van een onafhankelijke notitie, waarin geformuleerd wordt wat de EHS-natuurdoelen en de doelen voor de KRW zijn in de Krimpenerwaard. Hierbij wordt zichtbaar gemaakt wat de relatie is tussen deze twee en wat de consequenties zijn voor geïntegreerde inrichting en het beheer in het gebied. De notitie is bedoeld om de inrichtingsvoorstellen vanuit het gebied zelf aan te toetsen.