+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

In november verrichte Watersnip Advies landschaps-ecologisch onderzoek op en rond de buitenplaats Beek en Hoff te Loenen aan de Vecht. Op de buitenplaats vinden enkele ruimtelijke ingrepen plaats.

De voormalige raadszaal wordt afgebroken, er komt een aanbouw en een nieuwe woning. De parkeerplaats wordt uitgebreid en de toegang tot het terrein veranderd. Hiervoor is het nodig dat een beperkt aantal jonge bomen en een klein aantal oude fruitbomen worden gekapt. Ook wordt een aantal jonge bomen verplant. De vele monumentale grote beuken en eiken blijven ongemoeid.

In het kader van de procedure verlenen van de Omgevingsvergunning is nu aanvullend onderzoek verricht naar de functies van deze omgeving voor vleermuizen. Op basis van veldbezoeken en luchtfoto’s is bekeken welke doorgaande groenstructuren van belang zijn als vliegroutes. Vleermuizen hebben hun vaste verbindingsroutes tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. Het park van Beek en Hoff is qua biotoop een interessante foerageerplek, maar geen vliegroute tussen locaties. De omliggende wegen zoals de Molendijk, het Moleneind en de Hoefslag zijn wél belangrijke vliegroutes. De ingreep op Beek en Hoff levert geen schade op aan verblijfplaatsen of vliegroutes.  

Wilt u meer lezen over Watersnip Advies en ecologisch onderzoek?