+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Het voorjaar is de meest geschikte periode voor het uitvoeren van ecologisch onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet. Voor de afbraak van gebouwen en de nieuwbouw van woningen of bedrijfspanden is het noodzakelijk dat het plangebied onderzocht wordt op de aanwezigheid van (streng) beschermde flora en fauna.

Tijdens het veldbezoek wordt door Watersnip Advies bekeken welke (beschermde) flora en fauna aanwezig is. Hierbij wordt gelet op planten, (broedende) vogels, vissen, amfibieën, reptielen, zoogdieren, vleermuizen en overige soorten, waaronder vlinders en slakken. Indien noodzakelijk wordt er met behulp van een schepnet gevist naar de aanwezigheid van (beschermde) vissen. Gebouwen die afgebroken worden, ondergaan een bouwkundige inspectie om te kunnen bepalen of ze geschikt zijn voor verblijven van vleermuizen, maar ook voor bijvoorbeeld de Gierzwaluw of Huismus.

Al deze bevindingen worden opgenomen in een korte rapportage. Indien nodig wordt er aangegeven of er mitigerende (beschermde)- en compenserende maatregelen genomen moeten worden, om de plannen door te laten gaan en de aanwezige soorten te beschermen.

Een van de locaties waar op dit moment ecologisch onderzoek plaatsvindt is bedrijvenpark Rijnhoek in Bodegraven. Een groot deel van dit bedrijvenpark is reeds bebouwd. Er zijn echter een aantal percelen die nog braak liggen. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk heeft gevraagd voor deze percelen een ecologisch onderzoek uit te voeren. Bij de ontwikkeling van dit bedrijvenpark is voor een drietal beschermde soorten, te weten Kleine modderkruiper, Bittervoorn en Rugstreeppad compensatie gerealiseerd. Tijdens het huidige onderzoek wordt met name de aanwezigheid van de Rugstreeppad zorgvuldig onderzocht.

Wilt u meer lezen over ecologisch onderzoek?