+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Onlangs werd Watersnip Advies ingeschakeld door een particuliere opdrachtgever die geattendeerd was op de mogelijke aanwezigheid van de Rugstreeppad (Bufo calamita) op zijn bouwterrein. De Rugstreeppad is streng beschermd (Flora- en faunawet Tabel 3, Habitatrichtlijn IV) en kan bouwprojecten vertragen of zelfs stoppen indien er geen passende maatregelen worden genomen. De Rugstreeppad komt veelvuldig voor in de duinen rond Wassenaar waardoor de aanwezigheid een reële mogelijkheid was. Watersnip Advies heeft een ecologisch werkprotocol geschreven dat in samenwerking met Van Rij Hoveniers direct werd uitgevoerd. Er is onder andere een amfibieënscherm geplaatst rondom het bouwterrein. Hiermee wordt voorkomen dat er nieuwe dieren vanuit het omliggende duingebied zich vestigen in het plangebied. Vervolgens is de aanwezigheid van de Rugstreeppad in het plangebied gemonitord door de controle van strategisch uitgezette schuilplaten en vangemmers. Na enkele dagen van intensief monitoren kon geconcludeerd worden dat de Rugstreeppad niet aanwezig is binnen het plangebied. Wel werden een groot aantal Gewone padden, Bruine kikkers en Kleine watersalamanders gevangen en overgezet. Het amfibieënscherm blijft voorlopig staan om te voorkomen dat de Rugstreeppad zich alsnog gaat vestigen op het terrein. De kale zandbodem is interessant voor de Rugstreeppad om zich in te graven in het kader van de winterrust. Dit kan alsnog vertraging van de bouwwerkzaamheden betekenen.

Door adequaat en direct te handelen heeft Watersnip Advies een gedegen werkprotocol op kunnen stellen volgens de wettelijk geldende soortenstandaarden. Hiermee wordt de opdrachtgever ontzorgd, en kunnen de bouwplannen dit najaar gewoon doorgang vinden. Beschermde flora en fauna kunnen altijd een risico vormen ten aanzien van ruimtelijke ontwikkeling. Het op tijd in kaart brengen van aanwezige soorten en mogelijke risico’s kan echter een groot deel van de problemen voorkomen. Neem daarom tijdig contact op met een van onze adviseurs om te kijken wat zij voor u kunnen betekenen op het gebied van beschermde flora en fauna binnen uw projecten.