+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Ecologisch werkprotocol

Watersnip Advies ondersteunt Van Gelder BV bij de aanleg van een 25-KV-leiding van Zoetermeer naar Waddinxveen.

Het reeds aanwezige Ecologisch werkprotocol schreef voor dat er aandacht moest worden besteed aan het eventueel voorkomen van broedende vogels op het tracé. De uitvoering van de werkzaamheden verschoof gaandeweg naar juni, dus meer naar het einde van de broedtijd. Watersnip advies bracht enkele veldbezoeken aan de akkerbouwpolders ter weerszijden van het riviertje De Rotte en direct ten noorden van de A12 tussen Waddinxveen en Zoetermeer.

Vanaf het fietspad langs de rijksweg kon het eventuele voorkomen van weide- water- en akkervogels worden onderzocht. Het gladde asfalt van het fietspad maakte het mogelijk de inspectie deels op de skeelers uit te voeren. Er werden meerkoeten met jongen en enkele paren kieviten aangetroffen die territoriumgedrag vertoonden. Tijdens een volgend bezoek werden de kleipercelen betreden om te checken of er werkelijk legsels of jonge vogels voorkwamen van kievit of scholeksters. Dit bleek niet het geval. Met de uitvoerder van Van Gelder B.V. werd ook het volgende deel van het tracé alvast verkend.

Wilt u meer lezen over Watersnip en ecologisch advies?