+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Ecologisch onderzoek

Flora en faunatoets

Bij een ruimtelijke ontwikkeling zoals de bouw van een woning of bedrijfshal vraagt de overheid om een deskundig, actueel onderzoek naar de effecten op de eventueel aanwezige, beschermde flora en fauna.

Watersnip Advies beschikt over de noodzakelijk gebiedskennis en ervaring om een beknopt en doeltreffend onderzoek uit te voeren. Wij streven er naar tijdens een veldbezoek zo veel mogelijk relevante informatie te verzamelen en vervolgonderzoek te voorkomen. Tevens wordt pro-actief met de initiatiefnemer meegedacht over de kansen voor integratie van ecologie in het plan. Het is een uitdaging om ongewenste vertraging of onvoorziene vervolgstappen uit te sluiten.

Soortbeschermingsplannen

Voor soorten die in hun voortbestaan sterk bedreigd worden, kan een pakket van diverse maatregelen  worden samengesteld om  het overleven van de populatie mogelijk te maken. Watersnip Advies is actief in wetlands en heeft praktische kennis over de hier karakteristieke soorten.

Voor het behoud van o.m. de Grote karekiet in het Reeuwijkse plassengebied voerde Watersnip Advies een project uit met diverse ingrepen die het broedbiotoop voor rietvogels in het oevermileu van het plassengebied verbeterden.

Quickscan

Een quickscan is in feite een verkort uitgevoerde flora- en faunatoets op basis van de kenmerken van een gebied. Er wordt daarbij, bijv. in het winterseizoen, een reële inschatting gemaakt of beschermde soorten voorkomen. Literatuuronderzoek is een belangrijk onderdeel van een quickscan.  In de quickscan wordt ook bezien of er effecten te verwachten zijn van het initiatief op beschermde gebieden in de omgeving.

Watersnip Advies verzorgt sinds 2004 toetsen en quickscans en kent de eisen die overheden stellen. Door optimale samenwerking met en creatief meedenken met de opdrachtgevers heeft ons bureau heel diverse partijen als  gemeenten, bedrijven, agrariërs en burgers goed kunnen helpen in dit specialistische werkveld.

Ecologisch werkprotocol

Wanneer op een locatie beschermde soorten voorkomen is het regelmatig een vereiste dat er gewerkt wordt volgens een zogenaamd ecologisch werkprotocol. Hierin worden afspraken vastgelegd over:

  • de tijdsperioden waarin gewerkt kan worden
  • de speciale voorzorgsmaatregelen om schade aan soorten en exemplaren zo veel mogelijk te voorkomen.

Watersnip Advies maakt ecologische werkprotocollen die  voor de aannemers  praktisch uitvoerbaar zijn en die tegelijkertijd recht doen aan de zorg en het respect voor de aanwezige biodiversiteit.

Ecologische begeleiding uitvoering werkzaamheden

Tijdens de uitvoering van werkzaamheden op een locatie waar beschermde soorten voorkomen wordt regelmatig meegekeken ( en bij voorkeur ook actief meegewerkt) door een medewerker van Watersnip Advies.

Op de werkvloer leidt dit altijd tot een plezierige samenwerking, waarbij goede resultaten zoals het overzetten van vissen, planten en amfibieën voor ieder motiverend werken. Er wordt een veldverslag gemaakt van de resultaten en inspanningen met enkele foto’s als bewijsmateriaal.

Natuurcompensatieplan

Voor het verkrijgen van een ontheffing of vergunning is vaak een goed natuurcompensatieplan vereist. Watersnip Advies ontwikkelde dergelijke plannen voor grote infrastructurele projecten, zoals wegaanleg, voor ontwikkeling van nieuwbouwwijken in het Groene Hart en ook voor kleine particuliere initiatieven. Het is vaak zeer goed mogelijk om de behoeften van mens en natuur te combineren tot beider voordeel.  Een geslaagde integratie van functies en meervoudig ruimtegebruik leidt tot een goed gevoel en waardering. In het veenweidegebied is ook het compenseren van weidevogelgebied een onderwerp. Watersnip Avies heeft hier goede ervaring mee opgedaan.

Aanvraag ontheffing en vergunning

Bij een deel van de bouwprojecten is,  na gedegen onderzoek,  een ontheffing of vergunning in het kader van de natuurwetgeving echt nodig. Door zorgvuldige en deskundige communicatie slaagde Watersnip Advies er tot nu toe altijd  in de benodigde stukken te verwerven voor de initiatiefnemer. De goede naam van Watersnip Advies  en het vertrouwen dat men bij het bevoegd gezag heeft in onze expertise  draagt daar zeker aan bij.