+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Landschapskwaliteiten Veenweiden Reeuwijk

Dit rapport bevat de randvoorwaarden voor het behouden en versterken van de landschap. Het geeft aan welke spelregels gehanteerd dienen te worden, met het oog op de gewenste dichtheid, ordening en kavelrichting. Met behulp van een checklist en handelingslijst kunnen aanvragen op een eenvoudige wijze worden getoetst aan de richtlijnen.

Landschapskwaliteiten Reeuwijkse Plassen

Het voorliggend rapport is door de gemeente Reeuwijk. Het is een kader waarmee individuele aanvragen kunnen worden beoordeeld in relatie tot de kwaliteit van het landschap. Aanvullend kan dit toetsingskader ook gebruikt worden bij bestemmingsplanwijzigingen en aanvragen van vrijstellingen.

Wetlandkansenkaart kerngebied Reeuwijkse Plassen

Watersnip Advies is gevraagd een kansenkaart voor wetlandnatuur in de Reeuwijkse Plassen te ontwikkelen. Het resultaat  is een kaartbeeld met de ontwikkelkans voor de verschillende biotopen voor de doelsoorten en een detaillering op het niveau van kleine landschappelijke eenheden met bijbehorende maatregelen en investeringen.

Landschappelijk Advies Reijerskoop 341

Het wordt een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een bedrijfsruimte met kas. De vergunningsaanvraag betreft de sloop van een bestaande kas en de bouw van een nieuwe bedrijfsruimte met kas op het perceel ten zuiden van de toekomstige rondweg.

Landschappelijk Advies Halve Raak 24 Boskoop

Gemeente Boskoop heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen inzake de bouw van een kas en verwerkingsruimte. Het plangebied valt binnen het bestemmingsplan ‘Boskoop Buitengebied’, gewijzigd vastgesteld 30 juni 2011.

Visie Overgangslandschap Henegouwerweg 100-102

In het kader van de inrichtingsvisie ‘Weids Bloemendaal’ vindt er een transformatie en herinrichting plaats in polder Bloemendaal. Langs de Henegouwerweg bevind zich enkele voormalige sierteeltbedrijven die worden omgezet naar de functies wonen, landschap en recreatie. In deze rapportage wordt een visie geformuleerd voor de toekomstige inrichting van het landschappelijke deel van deze percelen. In de herontwikkeling van het huidige kassengebied tot woongebied worden ook recreatieve en groene gebruiksfuncties vormgegeven.

Natuur- en watercompensatie Wiericke Weide

Watersnip Advies is door de Gemeente Reeuwijk gevraagd voor het maken van een inrichtingsplan voor de Wiericke Weide. Dit alles wordt gecombineerd met de ontwikkeling van een waterbelevingshoek voor de nabijgelegen basisschool en voor buurtkinderen.

Visie Overgangslandschap Henegouwerweg 100-102

In het kader van de inrichtingsvisie ‘Weids Bloemendaal’ vindt er een transformatie en herinrichting plaats in polder Bloemendaal. Langs de Henegouwerweg bevind zich enkele voormalige sierteeltbedrijven die worden omgezet naar de functies wonen, landschap en recreatie. In deze rapportage wordt een visie geformuleerd voor de toekomstige inrichting van het landschappelijke deel van deze percelen. In de herontwikkeling van het huidige kassengebied tot woongebied worden ook recreatieve en groene gebruiksfuncties vormgegeven.