+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Landschap

Wonen en werken in een mooie omgeving draagt sterk bij aan levensgeluk. Mensen zijn bereid daarvoor te betalen. De prijzen van woningen in stad, dorp en buitengebied laten dat ook zien. Ook bij de vestiging van bedrijven speelt de  kwaliteit van de landschappelijke omgeving een rol.

Het Groene Hart wordt als authentiek Hollands polderlandschap steeds meer gewaardeerd. Dit geldt voor bewoners en bedrijven en evenzeer voor recreanten uit de Randstad en voor internationale gasten die het echte Nederland willen zien.

Bij het herinrichten van het landschap is behoud van het karakter van het Groene Hart een goed en belangrijk uitgangspunt.

Landschap kwaliteitsplan

In het landschappelijk gebied zijn constant nieuwe ontwikkelingen gaande. Voor betrokken partijen is het elementair om bepaalde functies en waarden van het landschap steeds in het oog te houden.
Watersnip Advies heeft ervaring met het opstellen van landschapskwaliteitsplannen. Hierin worden:

  • bestaande landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische kwaliteiten van een specifiek landschap in kaart gebracht
  • randvoorwaarden opgesteld voor het behouden en versterken van deze specifieke waarden
  • een toetsingskader ontwikkeld, aan de hand waarvan gemeenten vergunningaanvragen kunnen toetsen op landschapskwaliteiten

Het toetsingskader wordt vastgesteld door de gemeenteraad, waarmee het een beleidsinstrument is geworden.

Integratie van nieuwe wetlands

Voor de bouw van nieuwe huizen, wegen of bedrijfsterreinen worden sloten gedempt. Ook wordt de bodem verhard. Het waterschap staat dit alleen toe als het waterbergend vermogen gelijk blijft. Daar toe wordt in het bouw proces nieuw oppervlaktewater gegraven.

Watersnip Advies ontwerpt nieuw water dat kan functioneren voor de opvang van regenwater. Dit nieuwe water is ook van belang voor de biodiversiteit en recreatief gebruik. Door de integratie van diverse functies ontstaan aantrekkelijke, nieuwe mini-wetlands in het stedelijk of agrarisch landschap.

Transformatie en herstel van gebieden

In onze tijd krijgen bedrijfsterreinen en agrarische gebieden regelmatig nieuwe functies. Het gebeurt ook dat de bestaande functie om vernieuwing vraagt.  Op deze wijze worden zelfs hele polders getransformeerd. Voor dergelijke operaties is meestal een gebiedsproces nodig waar veel eigenaren, overheden en partijen aan deelnemen.  Bureaus leveren vanuit diverse disciplines inbreng en producten voor zo’n gebiedsproces. Zorvuldige communicatie en het combineren van uitgangspunten vragen om optimale samenwerking in een transformatie-traject. Watersnip Advies is betrokken bij diverse gebiedsprocessen waar terreinen, polderblokken of complete polders een nieuwe toekomst krijgen. Onze adviseurs leveren nieuwe inzichten, streefbeelden en denken mee over de te volgen strategie.

Landschap toetsing

Een bruikbaar inrichtingsplan begint met goede communicatie. Wat wil de opdrachtgever precies, en wat zijn de randvoorwaarden vanuit de omgeving? Daarna start een creatief denkproces waarin de uitgangspunten zoveel mogelijk worden gecombineerd.  Watersnip Advies stelt daarna als doel om met een praktisch, verrassend en betaalbaar voorstel te komen.

Vervolgens wordt het concept definitief uitgewerkt en gepresenteerd.

Begeleiding van Watersnip Advies tijdens de uitvoering van het plan bevordert dat het project wordt gerealiseerd binnen de begroting en met de beoogde kwaliteit.

Ontwerp duurzame tuin

Veel moderne tuinen bestaan alleen nog uit steen en hout, met hier en daar liefde planten in potten. Dit zorgt voor problemen met de afvoer van regenwater. De temperatuur in een versteende tuin loopt overdag hoog op. Er is een verandering zichtbaar waar mensen weer kiezen voor duurzame, groene tuinen met meer planten die in de volle grond staan. Zulke tuinen zijn ook leefgebied van vogels, vleermuizen, vlinders en kikkers. Watersnip Advies verzorgt workshops en excursies voor hoveniers die duurzame tuinen ontwerpen en aanleggen. Daarbij wordt speciale aandacht gegeven aan vijvers en oevers.