+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Agrarische sector

In de meest natuurrijke delen van het Groene Hart specialiseren boeren zich in professioneel natuurbeheer. Zij produceren melk,vlees en biodiversiteit. Economie en ecologie gaan hier hand in hand. Watersnip Advies heeft inmiddels succesvolle ervaring met het coachen en stimuleren van ondernemers in dit voor hen nieuwe werkveld. Werk dat veel voldoening en waardering oplevert.

Het gaat om projecten met een wisselend schaalniveau. In de polder Oukoop werkt Watersnip Advies aan een pilot-project met een omvang van meer dan 110 hectare particulier natuurbeheer. Hierbij wordt samengewerkt met Natuurboerderij Hoeve Stein, Kool Living, Provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer en DLG.

Natuurboerderij

 

Bij de invulling van de EHS-verbinding in polder Oukoop speelt natuurboerderij Hoeve Stein een belangrijke rol. Watersnip Advies blijft permanent betrokken bij de realisatie van de nieuwe natuur in polder Oukoop. Het gaat om een uniek concept waarbij natuurontwikkeling en modern agrarisch ondernemen worden gecombineerd. Het project trekt veel regionale en landelijke aandacht en dient als voorbeeld voor andere ontwikkelingen in het Groene Hart.

Momenteel wordt gewerkt aan de praktische invulling. Op diverse punten verschijnen nieuwe dammen voor een goede bereikbaarheid van de percelen. De ondernemers leren hoe om te gaan met het maaibeheer van de verlaagde oevers die aan de randen van de weilanden worden aangelegd. Deze brede natte zones vertonen nu al een verhoogde biodiversiteit. Er worden al veel bloeiende hooilandplanten aangetroffen. De oevers trekken veel bijen, libellen en nachtvlinders aan. Ook kikkers en ringslangen voelen zich hier thuis. Eind september werd zelfs een voedselzoekende jonge Wouwaap aangetroffen in een van de natuuroevers.

Het is de bedoeling dat het maaisel uit de natuuroevers een functie krijgt binnen de bedrijfsvoering. Daarbij wordt gedacht aan vezelrijk voer voor jongvee, strooisel in de stallen en/of compostbereiding voor het sluiten van de kringloop.

Bekijk hier onder een mini-documentaire over Polder Oukoop.

Weidevogelboerderij

De vogels op het boerenland nemen sterk in aantal af. In het Groene Hart hebben vooral weidevogels als de Grutto het moeilijk op de productieve weiden. Diverse agrariërs spannen zich in weidevogels broedkansen te bieden op hun land. Watersnip Advies ondersteunt een aantal ondernemers die passie hebben voor weidevogels. Het is inspirerend om als agrariër en adviseur  van elkaar te leren.

Het prachtige geluid van de Grutto en Kievit is een mooie beloning als er succes wordt geboekt in het beheer. Daarnaast verdienen weidevogelboerderijen extra faciliteiten en vergoedingen voor de inspanning ten behoeve van de biodiversiteit.

Ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan organiseerde Watersnip Advies een druk bezochte studiemiddag over de Grutto in het boerenland.

Landschappelijke inpassing

 

Bij nieuwbouw of uitbreiding van agrarische bedrijven in een waardevol landschap vraagt de overheid om een landschapsplan. Bedrijvigheid past bij het karakter van een agrarisch landschap en mag gezien worden. Tegelijkertijd draagt  het verzachten van lijnen en contouren door goede beplanting en het toepassen van karaktieke landschapelementen als geriefhout en slootpatronen bij aan een aantrekkelijk landschapsbeeld, waar eigenaars, omwonenden en recreanten van kunnen genieten. Zo blijft het agrarisch platteland kwaliteit uitstralen. Voor diverse vernieuwende  agrarische bedrijven  stelde Watersnip Advies een eenvoudig beheerbaar inpassingsplan op.