+31 (0)182 395460 ► ’s-Gravenbroekseweg 154 • 2811 GK • Reeuwijk

Actueel

Visrijke waterberging Dijkgraafweg een succes

Visrijke waterberging Dijkgraafweg een succes

Stichting Belangenbehartiging Sierteeltregio Greenport Boskoop begeleidt regelmatig projecten in het werkgebied. Het gaat dan om projecten die de economische functies versterken en waar mogelijk ook de ruimtelijke kwaliteiten verbeteren. Het zijn vaak ingewikkelde...

Lees meer
Watersnip verzorgt dit jaar veel ecologische toetsen

Watersnip verzorgt dit jaar veel ecologische toetsen

Er zijn in 2020 veel bouwprojecten in voorbereiding. Ondanks de problemen van stikstof en PFAS en ondanks een haperende economie door Corona, worden veel plannen voorbereid en aangevraagd bij de overheid.  In het kader van de procedures merkt Watersnip Advies een...

Lees meer
Icoonsoortenproject voor herstel waterriet

Icoonsoortenproject voor herstel waterriet

IVN-afdeling IJssel en Gouwe heeft van Provincie Zuid-Holland een subsidie ontvangen om het waterriet in de Reeuwijkse plassen te stimuleren.  Rietkragen die in het water groeien zijn kenmerkende voor het Reeuwijkse plassengebied. Vanouds is dit belangrijk broedgebied...

Lees meer
Verbetering uitwijkplaatsen langs Nieuwenbroeksedijk

Verbetering uitwijkplaatsen langs Nieuwenbroeksedijk

De smalle wegen op veen in de Reeuwijkse plassen en polders vragen veel zorg en aandacht van de gemeente als wegbeheerder. Bij het repareren van verzakkingen en de verbetering van uitwijkplaatsen aan de Nieuwenbroeksedijk wordt de zorg voor ecologie meegenomen tijdens...

Lees meer
Meld uw eerste waarnemingen van weidevogels in polder Oukoop

Meld uw eerste waarnemingen van weidevogels in polder Oukoop

Voor bijna alle bewoners van polder Oukoop markeert de eerste roep van Grutto of Kievit de overgang naar het voorjaar. Dit geluid wordt door de meesten van ons als heel feestelijk ervaren. Als je het hoort, dan realiseer je je dat je bevoorrecht bent om hier te wonen....

Lees meer
Polder Oukoop trekt internationaal bezoek

Polder Oukoop trekt internationaal bezoek

Eind januari bezocht een groep uit de internationale reiswereld polder Oukoop en Hoeve Stein. Dit in verband met een vermelding van het Groene Hart in de populaire reisgids Lonely Planet. Hoeve Stein is een voorloper op het gebied van natuurinclusieve landbouw, waar...

Lees meer
Samen de schouders onder natuurontwikkeling Polder Oukoop

Samen de schouders onder natuurontwikkeling Polder Oukoop

Op 10 december kwamen diverse natuurbeheerders uit polder Oukoop bijeen bij Watersnip in Sluipwijk. Het doel was elkaar te stimuleren voor het gezamenlijk behalen van goede resultaten voor de Pilot Polder Oukoop. Provincie Zuid-Holland volgt met veel belangstelling en...

Lees meer
Watersnip plaatst vleermuiskasten in kader reconstructie

Watersnip plaatst vleermuiskasten in kader reconstructie

Gemeente Bodegraven-Reeuwijk laat het Treebord ophogen en reconstrueren door Bunnik Groep. Tijdens de reconstructie die in de zomer van 2019 gestart is, moest een aantal oudere lindebomen wijken. Ter voorbereiding  van de kap voerden de ODMH en Watersnip Advies in...

Lees meer
Kerkuilen geringd op Hoeve Stein

Kerkuilen geringd op Hoeve Stein

Op Hoeve Stein hangt al enige tijd een nestkast voor de Kerkuil. Deze leek niet gebruikt te worden. Maar fam. De Goeij kreeg in de loop van september in de gaten dat er toch in gebroed werd en dat er jongen waren. Het was al zo laat in het broedseizoen dat het wel een...

Lees meer
Wethouders openen bijenberm in Reeuwijkse plassen

Wethouders openen bijenberm in Reeuwijkse plassen

Aan het begin van dit jaar kwam het Dorpsteam Sluipwijk met het voorstel een brede berm in het plassengebied bijenvriendelijk in te richten. Gemeente Bodegraven-Reeuwijk pakte dit burgerinitiatief voortvarend op.  In samenwerking met aannemer Van Vliet Waarder en met...

Lees meer
Polder Oukoop is in zomerse sferen

Polder Oukoop is in zomerse sferen

Nu de zomer nadrukkelijk is aangebroken is het een mooi moment om een globale balans op te maken van het broedseizoen in polder Oukoop. Het aantal boerenzwaluws neemt toe in de polder. Bij natuurboerderij Hoeve Stein een stijging van zes naar twaalf broedparen van...

Lees meer
Wereld Wetlands Dag

Wereld Wetlands Dag

Op zaterdag 2 februari is het Wereld Wetlands Dag. Dit jaar staat deze dag in het teken van klimaatverandering. Wetlands zijn gebieden waar water en land elkaar ontmoeten. Het gaat om bijv. veengebieden, rivieren en meren, delta’s, mangroven en koraalriffen. Wetlands...

Lees meer
Natuurinclusief bouwen aan de Breevaart in Reeuwijk-Brug

Natuurinclusief bouwen aan de Breevaart in Reeuwijk-Brug

In de planontwikkeling Oude Tol te Reeuwijk-brug werden afgelopen vrijdag 30 november drie woonerven met nieuwe oeverwoningen feestelijk geopend door VOSplan en gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het gaat om de Greidweide, Schaarweide en Meentweide. Watersnip Advies is...

Lees meer
Polder Oukoop onderhoud aan slootkanten

Polder Oukoop onderhoud aan slootkanten

In polder Oukoop is er de afgelopen weken hard gewerkt aan het beheer van de vele kilometers slootkant. De keur van het waterschap Rijnland vereist dat het waterafvoerend slotensysteem goed in stand blijft. Daarvoor is het nodig dat de oevervegetatie regelmatig wordt...

Lees meer
Avontuurlijke inplantactie legakkers ecologische waterberging

Avontuurlijke inplantactie legakkers ecologische waterberging

Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop faciliteert bij watercompensatie-opgaven voor de sierteeltsector. Op het perceel nabij de Dijkgraafweg in Hazerswoude-Dorp is in overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland een ecologische waterberging aangelegd. De...

Lees meer
Filmmakers met Watersnip het water op

Filmmakers met Watersnip het water op

Op 6 juni werd Watersnip wetland-informatiecentrum benaderd met de vraag om mee te werken aan een filmproductie over natte landschapselementen als cultureel erfgoed. Idee aan Zee Mediaproducties in de persoon van Malou Landre legde contact met ons, omdat uit onze...

Lees meer